موارد بازدید اولیه در بیمه بدنه خودرو چیست؟

۱-بازدید اولیه جهت اثبات هویت و تایید سلامت و ارزش گذاری در مرحله صدور بیمه نامه.
۲-تایید سلامت وسیله نقلیه مورد بیمه به علت تاخیر در صدور بیمه نامه و رفع تعلیق بیمه نامه.
۳-افزایش قیمت خودرو.
۴-نصب لوازم و تجهیزات اضافی پس از صدور بیمه نامه.
۵-اعطای هر یک از پوشش های تکمیلی پس از صدور بیمه نامه.
۶-بازدید اولیه کامل جهت اصلاح شماره های فنی.
۷-تغییر مالکیت خودرو از شخصی به شخص دیگر.
۸-تغییر شرکت بیمه گر.
۹-صدور بیمه نامه برای خودروهای صفر کیلومتر.