مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است که در بعضی از انواع بیمه متداول می‌باشد و هدف از قید این مهلت در بیمه‌نامه‌ها، خودداری از قبول ریسک های بد و جلوگیری از سوءاستفاده از بیمه است. در دوره انتظار (یا دوره عدم تأثیر تأمین) بیمه‌نامه اعتبار دارد ولی تأمین بیمه‌گر بعد از پایان آن شروع می‌شود مانند بیمه درمان تکمیلی و بیمه مرگ و میر حیوانات اهلی (بیمه دام).