آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث بین المللی(کارت سبز) آیین نامه شماره ۷۳

آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث بین المللی(کارت سبز)
آیین نامه شماره ۷۳
آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث بین المللی(کارت سبز)

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) مصوب ۵/۳/۱۳۵۶،

در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- تعاریف:

دراین آیین‌نامه اصطلاحات و عبارت­های ذیل درمعانی مشروحه مقابل آن به‌کار می‌روند:
۱- قانون الحاق:

قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۶.
۲- قانون بیمه اجباری شخص ثالث:

قانون بیمه اجباری شخص ثالث درکشورهای عضو سیستم بین‌المللی بیمه کارت سبز
۳- دفتر:

دفتر ایرانی عضو سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (کارت سبز) که

در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان اداره کارت سبز فعالیت می‌کند

و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های آن بر عهده بیمه مرکزی می‌باشد.
۴- عضو:

هر مؤسسه بیمه ایرانی که مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است و مجوز صدور کارت سبز از بیمه مرکزی را دارد.
۵- کارگزار خسارت:

مؤسسه بیمه یا هر شخص حقوقی که از طرف یک یا چند عضو معرفی شده و پس از تأیید دفتر، مجاز می­شود

امور ارزیابی خسارت­های ناشی از حادثه وسیله نقلیه دارای کارت سبز و تسویه آن را به نمایندگی از عضو یا اعضاء مذکور انجام دهد.
۶- کارت سبز:

گواهی­نامه بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که عضو بر اساس نمونه مورد تائید دفتر صادر و به بیمه‌گذار عرضه می‌نماید.
۷- بیمه‌گذار:

هر شخص دارای کارت سبز که مسئولیت وی برای جبران خسارت مالی و بدنی وارده به شخص ثالث تحت پوشش قرار گرفته است.
۸- شخص ثالث:

هر شخص زیان­دیده‌ای که به علت حادثه وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی و یا مالی شده و مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث کشور محل وقوع حادثه، ثالث تلقی شود.
۹- وسیله نقلیه:

هر نوع وسیله نقلیه موتوری موضوع کارت سبز که با قدرت موتور روی زمین (به جز ریل) حرکت کند و مشمول بیمه اجباری شخص ثالث کشوری باشد که

در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ بعلاوه انواع یدک و تریلر مجاز متصل به وسایل نقلیه مزبور.
۱۰- حادثه:

هرگونه واقعه ناشی از وسیله نقلیه دارای کارت سبز و یا محمولات آن که باعث خسارت بدنی و

یا مالی به اشخاص ثالث می‌شود و طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث کشور محل وقوع حادثه، تحت پوشش بیمه‌نامه باشد.
۱۱- ادعای خسارت:

هر ادعایی که زیان­دیده به منظور جبران خسارت مالی و یا بدنی مطرح کند و ناشی از حادثه باشد.
۱۲- شورای دفاتر کارت سبز:

نهاد مسئول اداره عملیات سیستم بین­المللی کارت سبز که دفتر عضو آن است.
ماده ۲-

وظایف و تکالیف دفتر به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- دستورالعمل‌های مربوط به شرایط اعطای مجوز و نحوه فعالیت اعضا و انتخاب کارگزاران خسارت را تدوین، ابلاغ و بر عملکرد اعضا نظارت نماید.

۲- مشخصه­های کارت سبز را مطابق مقررات مربوط تنظیم و به اعضا ابلاغ کند و اعضا موظفند که کارت سبز را طبق آن صادر نمایند.

۳- بازپرداخت خسارت­هایی که طبق مقررات سیستم کارت سبز بر عهده اعضا می‌باشد را تضمین نماید.

۴- به منظور بررسی و رفع مشکلات اجرایی حداقل سالی یک­بار جلسه‌ای با اعضا برگزار کند.

۵- بر اجرای مقررات و دستورالعمل‌های مصوب شورای دفاتر کارت سبز نظارت نماید.
تبصره-

دفتر می‌تواند بر شیوه‌های مورد عمل، امکانات اجرایی و کیفیت منابع انسانی و نرم‌افزاری عضو نظارت نماید.
ماده ۳-

وظایف و تکالیف عضو به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- آمار و اطلاعات و صورت­های حق‌بیمه و خسارات پرداخت شده و معوق و تغییرات حاصله مربوط به عملیات کارت سبز خود را طبق چارچوبی که دفتر اعلام می‌نماید،

تنظیم و هر سه ماه یک­بار برای دفتر ارسال نماید.

۲- در صورت بروز اختلاف با سایر اعضای دفتر و یا اعضای دفاتر سایر کشورها در مورد تفسیر یا اجرای مقررات کارت سبز و

یا امور مربوط به تسویه خسارت، موضوع را به دفتر اعلام و طبق نظر دفتر عمل نماید.

۳- برای وصول مطالبات خود بابت انجام امور کارشناسی و تسویه خسارت طبق مقررات سیستم کارت سبز از سایر دفاتر کارت سبز و یا اعضای آنها اقدام نماید.

تبصره-

عضو موظف است طبق مقررات سیستم کارت سبز حق‌الزحمه سایر دفاتر، اعضا و یا کارگزاران خسارت را پرداخت کند.

۴- سهم مشارکت خود مشتمل بر هزینه­های اجرای تضمین‌ها و تکالیفی که به موجب مقررات سیستم کارت سبز به عهده‌ دفتر قرار می­گیرد را در موعد مقرر به دفتر پرداخت نماید.
تبصره۱-

بیمه مرکزی دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشارکت و ضمانت اجرایی لازم را بر مبنای مقررات سیستم کارت سبز تدوین و ابلاغ می­­نماید.
تبصره۲-

عضو باید، تعهدات لازم را به منظور ضمانت حسن انجام تعهد و تسویه خسارت‌های کارت سبز به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، نزد دفتر تودیع نماید.
ماده ۴-

دفتر و هر یک از اعضا موظفند رونوشت کلیه مصوبات، مکاتبات و گزارشات مفید و موثر در عملیات کارت سبز، دریافتی از شورای دفاتر و نیز سایر دفاتر کارت سبز و اعضای آنها را برای یکدیگر ارسال نمایند.
ماده ۵-

حق‌بیمه کارت سبز برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره–

عضو می‌تواند حق‌بیمه کارت سبز را به ارز معتبر خارجی از بیمه‌گذاران دریافت نماید.
ماده ۶-

عملیات بیمه کارت سبز حسب مورد تابع کلیه مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ می‌باشد.
ماده ۷-

دفتر باید به محض اطلاع از وقوع حادثه در داخل کشور، مراتب را حسب مورد به دفتر یا عضو کشور ذی­ربط و کارگزار خسارت مربوط اعلام و با آنها همکاری لازم را به عمل آورد.
ماده ۸-

در صورت عدم وجود کارگزار خسارت، دفتر می­تواند رسیدگی، تشخیص و تسویه خسارت زیان‌دیدگان ناشی از حوادث موضوع ماده ۷ را

به یکی از اعضا واگذار و یا خود راساً به آن رسیدگی نماید.
ماده ۹-

در صورت وقوع حادثه در خارج از کشور، مسئولیت تسویه و بازپرداخت خساراتی که توسط دفتر محل وقوع حادثه و یا عضو و

یا کارگزار خسارت ذی­ربط به زیان­دیدگان حادثه پرداخت می­شود، به عهده عضو صادر کننده کارت سبز خواهد بود
ماده ۱۰-

عضو موظف است در صورت دریافت اعلامیه و صورت­حساب خسارت، مبالغ ارزی و ریالی خسارت و

هزینه‌های رسیدگی مربوط را حسب اعلام دفتر یا عضو ذی­ربط یا کارگزار خسارت مربوط بازپرداخت نماید.

تاخیر در بازپرداخت خسارت طبق مقررات سیستم کارت سبز، مشمول جریمه خواهد شد.
ماده ۱۱-

دفتر می‌تواند به عضوی که به وظایف، تکالیف و تعهدات خود عمل نمی‌نماید اخطار کتبی داده و در صورت ادامه وضعیت، مجوز صدور کارت سبز آن را تعلیق نماید.

در هر صورت عضو مکلف به ایفای تعهدات و اجرای تکالیف قبلی ناشی از صدور کارت سبز خود می‌باشد.
ماده ۱۲-

سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرا یا نظارت بر اجرای این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

اتومبیل

اتومبیل‌ وسیله‌ای‌ است‌ که‌ تقریباً از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ و به‌ شکلی‌ همه‌گیر وارد زندگی‌ انسان‌ در جوامع‌ بشری‌ شده‌و نقشی‌ بسیار مهم‌ در حمل‌ مسافر و جابجایی‌ کالا دارد. اصولا در بیشتر جوامع‌ انسانی‌ بیشترین‌ جابجایی‌ مردم‌ ومسافران‌ به‌ وسیله‌ اتومبیل‌ صورت‌ می‌پذیرد و اتوبوسها، کامیونها و اتومبیلهای‌ سواری‌ در ابعادی‌ وسیع‌ چنان‌ در بطن‌زندگی‌ انسانها رسوخ‌ کرده‌اند، که‌ براستی‌ باید گفت‌ زندگی‌ انسان‌ بدون‌ بهره‌گیری‌ از این‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ ناممکن‌است اتومبیل‌ در زندگی‌ صنعتی‌ و کشاورزی‌ و رسانیدن‌ کالا از محل‌ تولید به‌ بازار مصرف‌ و داد و ستد بین‌المللی‌ نقشی‌سازنده‌ و پراهمیت‌ دارد، و در واقع‌ یکی‌ از ویژگیهای‌ بارز و مشخص‌ قرن‌ بیستم‌، پدید آمدن‌ این‌ وسیله‌ نقلیه‌ است‌.پدیدار شدن‌ این‌ وسیله‌ نقلیه‌ اگرچه‌ به‌ همراه‌ خود رفاه‌ و آسایش‌ و سرعت‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌، اما به‌ همان‌ نسبت‌باعث‌ بروز مشکلات‌ بسیار و خطرات‌ فراوان‌ هم‌ شده‌ است‌، زیرا خطر تصادم‌ و برخورد با این‌ وسیله‌ نقلیه‌ روبه‌افزایش‌ نهاده‌ و تنها راه‌ جبران‌ و کمک‌ به‌ زیاندیدگان‌ این‌ پدیده‌ قرن‌ بیستم‌ و رفع‌ و یا تقلیل‌ اثرات‌ نامطلوب‌ آن‌ درزندگی‌ زیاندیدگان‌ استفاده‌ از بیمه‌ است.

شرکتهای‌ بیمه‌ با درک‌ این‌ نیاز جوامع‌ انسانی‌، طرحهای‌ متفاوتی‌ برای‌ جبران‌ خسارات‌ این‌ حوادث‌ ارائه‌ داده‌اند.در بیمه‌ اتومبیل‌، گاهی‌ تعهد بیمه‌گر جبران‌ خسارت‌ وارد به‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌ شده‌ است‌ و گاهی‌ خسارات‌ وارد به‌شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ می‌کند

معمولا کلیه‌ حوادث‌ زیانبار ناشی‌ از تصادفات‌ رانندگی‌ به‌ یکی‌ از سه‌ حالت‌ زیراست‌:

– راننده‌ مقصر است‌ و زیاندیده‌ مالی‌ و جانی‌ کاملا بی‌تقصیر است

– زیان‌دیده‌ مقصر است‌ و راننده‌ کاملا بی‌تقصیر است

– راننده‌ و زیاندیده‌ هر دو در ایجاد حادثه‌ مقصرند

تشخیص‌ هریک‌ از سه‌ مورد فوق‌ صرفاً برعهده‌ مقامات‌ صلاحتیدار راهنمایی‌ و رانندگی‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌توافق زیاندیده‌ با مقصر حادثه‌، نتیجه‌گیری‌ از حادثه‌ براساس‌ گزارش‌ مأموران‌ انتظامی‌ با محاکم‌ صالحه‌ است‌ ذکر این‌نکته‌ لازم‌ است‌ که‌ برای‌ تسویه‌ خسارات‌ سنگین‌ شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ ارائه‌ گزارش‌ مقامات‌ انتظامی‌ که‌ از حادثه‌ بازدیدکرده‌اند نیاز دارند.شرکتهای‌ بیمه‌ در ایران‌ پوششهای‌ متفاوتی‌ را در زمینه‌ بیمه‌ اتومبیل‌ ارائه‌ داده‌اند که‌ به‌ طور خلاصه‌ به‌ شرح‌ زیراست‌ :

– پوشش‌ بیمه‌ بدنه‌ اتومبیل‌

– بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ (بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ در مقابل‌ اشخاص‌ثالث‌).

– بیمه‌ حوادث‌ راننده.

– بیمه‌ مازاد مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ (تاحددیه‌).

بیمه‌ بدنه‌ اتومبیل

براساس‌ شرایط این‌ بیمه‌نامه‌، دارنده‌ و یا مالک‌ وسیله‌ نقلیه اتومبیل‌ خود را در برابر خطرات‌ بیمه‌می‌کند تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ایجاد خسارت‌ به‌ وسیله‌ نقلیه‌ موضوع‌بیمه‌، شرکت‌ بیمه خسارت‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ کند. منظور از خطرات‌ موردتعهد بیمه‌گر، همان‌ حوادثی‌ است‌ که‌ درصورت‌ واقع‌ شدن‌ چنانچه‌ باعث‌ نابودی‌ و یا آسیب‌ دیدگی‌ اتومبیل‌ شود بیمه‌گر موظف‌ به‌ جبران‌ آن‌خواهد بود:

۱- خطرهای‌ مورد تعهد بیمه‌گر

– حوادثی‌ که‌ منجر به‌ ورود خسارت‌ به‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ گردد، مانند تصادم‌ دو اتومبیل‌،برخورد وسیله‌ نقلیه‌ با اجسام‌ ثابت‌ و یا متحرک‌، برگشتن‌ و یا سقوط اتومبیل

– آتش‌سوزی‌، صاعقه‌ و انفجار وسیله‌ نقلیه

– سرقت‌ کلی‌

– خسارات‌ وارد به‌ لوازم‌ یدکی‌ اصلی‌ اتومبیل‌ که‌ براساس‌ کاتالوگ‌ همراه‌ اتومبیل‌ به‌ دارنده‌ آن‌ حویل‌شده‌ باشد

– پرداخت‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ معقول‌ و منطقی‌ که‌ به‌ منظور نجات‌ مورد بیمه‌ و حمل‌ و نقل‌ آن‌ به ‌تعمیرگاه‌ و یا محل‌ امن‌ صورت‌ پذیرفته‌ باشد

– خساراتی‌ که‌ در جریان‌ حمل‌ و نقل‌ توسط جرثقیل‌، خط آهن‌ و یا سایر وسایل‌ نقلیه‌ به‌ مورد بیمه ‌وارد آید

۲- خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر

خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر خطراتی‌ است‌ که‌ چنانچه‌ منشأ بروز حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ گردد،بیمه‌گر براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ آن‌ نخواهد بود مگر این‌ که‌ برخلاف‌ آن‌ توافق‌شده‌ باشد، این‌ خطرات‌ عبارتند از :

– خسارات‌ ناشی‌ از کهنگی‌، عدم‌ مراقبت‌ و نگهداری‌ و اسقاط اتومبیل

– هرگونه‌ آسیب‌ و خسارت‌ وارد به‌ لاستیکها، جز در زمانی‌ که‌ وسیله‌ نقلیه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزی ‌خسارت‌ دیده‌ باشد که‌ در این‌ حالت‌ فقط تا ۵ ۰% قیمت‌ لاستیک‌ به‌ عنوان‌ خسارت‌ پرداخت‌ خواهد شد.

– زیان‌ ناشی‌ از عدم‌ استفاده‌ از وسیله‌ نقلیه‌ از زمانی‌ که‌ دچار حادثه‌ می‌شود تا زمانی‌ که‌ راه‌اندازی ‌مجدد می‌گردد.

– کاهش‌ و پایین‌ آمدن‌ ارزش‌ مورد بیمه‌ براثر حادثه

– خطرات‌ جنگ‌، شورش‌ و انقلاب‌، و خسارات‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ ناشی‌ از انفجارهای‌ هسته‌ای‌ واشعه‌ یون‌زا.

– خطرات‌ طبیعی‌ مانند، زمین‌ لرزه‌، سیل‌ وآتشفشان

– خسارتهای‌ عمدی‌ بیمه‌گذار

– خسارات‌ ناشی‌ از رانندگی‌ در حین‌ مستی‌ و یا تحت‌ تأثیر مواد مخدر و یا آزمایش‌ سرعت

بیمه‌ شخص‌ ثالث

افرادی‌ که‌ در یک‌ جامعه‌ زندگی‌ می‌کنند باید تابع‌ قوانین‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همین‌ دلیل‌چنانچه‌ شخصی‌ چه‌ از روی‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بی‌احتیاطی‌ و غفلت‌ مرتکب‌ عملی‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و باید به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بی‌احتیاطی‌ برسد و زیان‌ وارد اعم‌ از مالی‌ ویا جانی‌ را جبران‌ کند. مسئولیت‌ مدنی‌ زمانی‌ جنبه‌ عملی‌ به‌ خود می‌گیرد که‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زیان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ کند. تفاوت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ با مسئولیت‌ جزایی‌ در این‌ است‌ که‌مسئولیت‌ جزایی‌ قابل‌ بیمه‌ کردن‌ نیست‌ و مغایر قوانین‌ و عرف‌ جوامع‌ انسانی‌ تلقی‌ می‌شود.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ در ایران‌ در بیست‌ و نهم‌ دیماه ‌ ۱۳۴۷ به‌ تصویب ‌رسید تا مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتیجه‌ حوادث‌ ایجاد شده‌ از وسیله‌ نقلیه‌مورد استفاده‌ خود را بیمه‌ کند. بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در ایران‌ به‌ دو بخش‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شود که‌عبارتند از :

بیمه اختیاری

بیمه‌ اختیاری‌ (که‌ شامل‌ بیمه‌نامه‌های‌ دیه‌، بیمه‌ مازاد ثالث‌ و بیمه‌ کارت‌ سبز است‌ که‌ این‌ سه‌ نوع‌اخیر سالها بعد از تصویب‌ قانون‌ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ توسط شرکتهای‌ بیمه‌ طرح‌ریزی‌ و ابداع‌ شده‌ است‌).باتوجه‌ به‌ این‌ که‌ این‌ بیمه‌نامه‌ خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ می‌کند، براساس‌شرایط بیمه‌نامه‌ افراد زیر در قبال‌ بیمه‌گذار شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ نمی‌شوند

الف. بیمه‌گذار و کلیه‌ افرادی‌ که‌ مسئولیت‌ آنها مسئولیت‌ بیمه‌گذار تلقی‌می‌شود

ب‌. کارکنان‌ بیمه‌گذار مسئول‌ حادثه‌ که‌ در حین‌ کار و انجام‌ وظیفه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ شده‌ باشند

پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌گذار

ت. راننده‌ای‌ که‌ حادثه‌ منحصراً در نتیجه‌ خطای‌ او ایجاد شده‌ باشد

بیمه‌گر، مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را در مورد خسارتهای‌ مالی‌ تا مبلغ‌ ۲۵۰۰۰ ریال‌ و خسارتهای‌ جانی‌ حداکثر تا مبلغ‌ ۲۰۰,۰۰۰ ریال‌ بیمه‌ کرده‌ است‌ که‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ آن‌ راپرداخت‌ خواهد کرد

خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر

خسارتهای‌ زیر از شمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر خارج‌ است‌:

خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌

خسارات‌ ناشی‌ از خطرات‌ طبیعی‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان

خسارات‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ ناشی‌ از اشعه‌ یون‌زا و رادیواکتیویت

خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسایل‌ نقلیه‌ مورد بیمه

خسارات‌ ناشی‌ از محکومیت‌ جزایی‌ و پرداخت‌ جرایم

خسارات‌ وارد ناشی‌ از عمل‌ متصرفین‌ غیرقانونی‌ وسایل‌ نقلیه‌ یا رانندگان‌ فاقد گواهینامه‌

خسارات‌واردبه‌بیمه‌گذاروکالا، اموال‌، ساختمانهاو وسایل‌نقلیه‌تحت‌مالکیت‌ و یا تصرف‌ بیمه‌گذار

بیمه‌ حوادث‌ راننده‌

اصولا هرتصادم‌ باعث‌بروز دونوع‌ خسارت‌ می‌شود; نخست‌ خساراتی‌است‌ که‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمی‌آید که‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و دیگر خساراتی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌نقلیه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشینان‌ آن‌ وارد می‌آید. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را می‌توان‌ از محل‌ بیمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و یا مازاد ثالث‌ جبران‌ کرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ که‌ خسارات‌مالی‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از این‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را می‌توان‌ از محل‌بیمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبیل‌ جبران‌ کرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ یا باید از طریق‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ جبران‌ شود ویا بیمه‌نامه‌ دیه‌ این‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ کند. دراین‌ حالت‌ چنانچه‌ شرکت‌ بیمه‌سرنشینان‌ اتومبیل‌ را بیمه‌ کرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد کرد.

۱- خطرهای‌ مورد تعهد بیمه‌گر

براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌، چنانچه‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزی‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و یا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشینان‌اتومبیل‌ شود، بیمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ پرداخت‌ کند. لازم‌ به‌ ذکراست‌ که‌ تعهد بیمه‌گر در مورد بیمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ محدود به‌ ظرفیت‌ مجاز اتومبیل‌ مورد بیمه‌است‌. در واقع‌ بیمه‌ سرنشین‌ نوعی‌ بیمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ که‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بیمه‌، محدود به‌مواردی‌ است‌ که‌ در بیمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

۲- خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر

سرنشینان‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذکور در بند تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قراردارند و تابع‌ شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ می‌باشند; اما در صورتی‌ که‌ بروز و منشأ حادثه‌یکی‌ از خطرات‌ مذکور در ذیل‌ باشد، بیمه‌گر تعهدی‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد

خسارات ‌ناشی ‌از خطرات‌طبیعی‌ مانند زلزله‌، سیل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ که‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است

خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و … که‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعی‌است‌ قابل‌ جبران‌ نیست‌ مگر این‌ که‌ شرط خلاف‌ دیگری‌ بین‌ طرفین‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد

خسارات‌ ناشی‌ از کاربرد وسیله‌ نقلیه‌ در مسابقات‌ شرطبندی‌ و آزمایشهای‌ رانندگی

خسارات‌ ناشی‌ از تشعشعات‌ رادیواکتیویته‌ و اشعه‌ یون‌زا.

خسارات‌ وارد به‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگیری‌ آن‌ ایجاد شده‌ باشد

اصولا خسارات‌ وارد در صورتی‌ قابل‌ جبران‌ است‌ که‌ راننده‌ دارای‌ گواهینامه‌ مجاز رانندگی‌ باشد. درصورتی‌ که‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ پرداخت‌ و تسویه‌ خواهد شد.

پوشش مازاد برای خسارت‌های مالی

طبق ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به أخذ الحاقیه نمی‌باشد. بنابراین تهیه پوشش مازاد جانی ( بدنی) موضوعیت ندارد.

حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره: در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.

پرداخت خسارت خودروهای گران قیمت

پرداخت خسارت خودروهای گران قیمت

مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث، خسارت مالی وارد شده تا سقف معینی پوشش داده می‌شود. این سقف معادل خسارت وارد شده به گرانترین خودروی متعارف تا سقف تعهد درج شده در بیمه نامه است. منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی (دیه کامل مرد در ماه حرام) باشد که این مبلغ در ابتدای هر سال توسط قوه قضاییه مشخص می شود. مابه التفاوت خسارت وارد به خودرو زیان‌دیده از طریق بیمه بدنه پیگیری می‌شود.

تعهد ریالی شرکت بیمه‌گر در برابر زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابر با حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها طی آیین نامه ای توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میگردد.

تعهد ریالی شرکت بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه، ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه میباشد.

جایگاه راننده مقصر در قانون جدید بیمه شخص ثالث!

جایگاه راننده مقصر در قانون جدید بیمه شخص ثالث!

همانطور که می‌دانید، در بیمه شخص ثالث، راننده شخص اول، شرکت بیمه‌گر شخص ثانی و سایرین شخص ثالث محسوب می‌شوند؛ در قانون جدید بیمه شخص ثالث، علاوه بر اشخاص ثالث به راننده که شخص اول می‌باشد، هم توجه شده و پوشش‌هایی برای وی در نظر گرفته شده است. در قانون جدید بیمه شخص ثالث، بیمه‌گذار می‌تواند از پوشش حوادث راننده بیمه شخص ثالث در صورت بروز خسارات جرحی استفاده کند.

شرکت‌های بیمه از ارگان‌های مقصر خسارت بگیرید!

شرکت‌های بیمه از ارگان‌های مقصر خسارت بگیرید!

در صورتی که با حکم مرجع قضائی ثابت شود، خسارت وارد شده بر بیمه‌گذار به دلیل مشکلات راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی، نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده میتواند به مسببان مسئول بروز خسارت مراجعه کند و نسبت به دریافت مبلغ خسارت پرداخته شده نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود، اقدام نماید.

پرداخت خسارت بدون کروکی در حوادث مختصر!

پرداخت خسارت بدون کروکی در حوادث مختصر!

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از ۷۰ میلیون ریال، پرداخت خسارت بدون کروکی امکان پذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.

جریمه حتی برای شرکت‌های بیمه!

جریمه حتی برای شرکت‌های بیمه!

در صورت کامل بودن مدارک بیمه‌گذار و صدور رأی دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه، بیمه‌گر در صورت تأخیر باید روزی معادل نیم هزارم مبلغ خسارت، جریمه پرداخت کند.
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، قید کردن هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. همچنین دریافت هرگونه رضایت نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای ذکر شده در این قانون ممنوع و همچنین رضایت نامه بلااثر است.

تقلب در قانون جدید بیمه شخص ثالث جایی ندارد!

تقلب در قانون جدید بیمه شخص ثالث جایی ندارد!

مطابق ماده ۶۱ بخش کیفری قانون جدید بیمه شخص ثالث، «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.»

تأثیر سابقه رانندگی بر بیمه شخص ثالث

تأثیر سابقه رانندگی بر بیمه شخص ثالث

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، سابقه رانندگی پر خطر و نمره منفی تأثیر مستقیم بر نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد و تعیین کننده مبلغ قابل پرداخت حق بیمه می‌باشد؛ بنابراین افرادی که سابقه رانندگی پر خطر و حادثه‌ساز دارند و ریسک بیشتری برای وقوع تصادف و بروز خسارت دارند، با پرداخت هزینه بیشتری مواجه می‌شوند. قطعاً این قانون در راستای کاهش تخلفات رانندگی وضع شده است.

همچنین برای دسترسی شرکت های بیمه به سوابق رانندگی افراد و تعیین حق بیمه با استفاده از این اطلاعات، تدابیری پیش‌بینی ‌شده است که به زودی اطلاعات رانندگان در قالب شماره پلاک و از طریق راهنمایی و رانندگی در اختیار شرکت‌های بیمه قرارداده می‌شود.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه بدنه کدامند ؟

۱- خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

۲- خسارتی که در اثر آتش‌سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

۳- در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در ‌بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود.

۴- خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

۵- خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.