شرکت‌های بیمه از ارگان‌های مقصر خسارت بگیرید!

شرکت‌های بیمه از ارگان‌های مقصر خسارت بگیرید!

در صورتی که با حکم مرجع قضائی ثابت شود، خسارت وارد شده بر بیمه‌گذار به دلیل مشکلات راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی، نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده میتواند به مسببان مسئول بروز خسارت مراجعه کند و نسبت به دریافت مبلغ خسارت پرداخته شده نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود، اقدام نماید.

پرداخت خسارت بدون کروکی در حوادث مختصر!

پرداخت خسارت بدون کروکی در حوادث مختصر!

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از ۷۰ میلیون ریال، پرداخت خسارت بدون کروکی امکان پذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.

جریمه حتی برای شرکت‌های بیمه!

جریمه حتی برای شرکت‌های بیمه!

در صورت کامل بودن مدارک بیمه‌گذار و صدور رأی دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه، بیمه‌گر در صورت تأخیر باید روزی معادل نیم هزارم مبلغ خسارت، جریمه پرداخت کند.
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، قید کردن هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. همچنین دریافت هرگونه رضایت نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای ذکر شده در این قانون ممنوع و همچنین رضایت نامه بلااثر است.

تقلب در قانون جدید بیمه شخص ثالث جایی ندارد!

تقلب در قانون جدید بیمه شخص ثالث جایی ندارد!

مطابق ماده ۶۱ بخش کیفری قانون جدید بیمه شخص ثالث، «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.»

تأثیر سابقه رانندگی بر بیمه شخص ثالث

تأثیر سابقه رانندگی بر بیمه شخص ثالث

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، سابقه رانندگی پر خطر و نمره منفی تأثیر مستقیم بر نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد و تعیین کننده مبلغ قابل پرداخت حق بیمه می‌باشد؛ بنابراین افرادی که سابقه رانندگی پر خطر و حادثه‌ساز دارند و ریسک بیشتری برای وقوع تصادف و بروز خسارت دارند، با پرداخت هزینه بیشتری مواجه می‌شوند. قطعاً این قانون در راستای کاهش تخلفات رانندگی وضع شده است.

همچنین برای دسترسی شرکت های بیمه به سوابق رانندگی افراد و تعیین حق بیمه با استفاده از این اطلاعات، تدابیری پیش‌بینی ‌شده است که به زودی اطلاعات رانندگان در قالب شماره پلاک و از طریق راهنمایی و رانندگی در اختیار شرکت‌های بیمه قرارداده می‌شود.